އިއުލާން


‘ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު’ގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

March 5, 2014

‘ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު’ގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސް ޕަވަރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

March 3, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ރިނދަލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

February 20, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ބީޗްއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

February 17, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

February 17, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.