މިޝަން

October 29, 2015

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ދަމަހައްޓައި އާލާކޮށްދިނުން؛

ދިވެހީންގެ ދީނީ، އިޖުތިމާޢީ، ސަޤާފީ، އިޤުތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ފޭރާން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން؛

ޤައުމު ބިނާ ކުރުމާއި ޑިމޮކްރެސީ ޢާލާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛