ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާބެހޭ

September 4, 2012

ނަންބަރު:427-LCM/CIR/2012/12

ސަރކިއުލަރ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރައްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިހާރަކަށް އައިސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި، ފަރުދުންނަށާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ނަން އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ނަން ބޭނުން ކުރުމުގައި ވަނަން ބޭނުން ކުރައްވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރައްވާ ކޮންމެ ކޮންޓެންޓަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ކޮންޓެންޓަކަށް ހެދުމަށް ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

17 ޝައްވާލް  1433

4 ސެޕްޓެމްބަރ 2012