ސަރކިއުލަރ


މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

February 7, 2023

މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ބަސްމަގު އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ގެނެސްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

January 26, 2023

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ބަސްމަގު އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ގެނެސްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

January 17, 2023

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި، އަދި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރުމުގެ އިތުރުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

December 26, 2022

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރުން

June 2, 2022

މާލޭގައި މިހާރު ބާއްވަމުންދާ އެއްވުންތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެ، ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާއަދާކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތްކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.