ސަރކިއުލަރ


މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރުން

June 2, 2022

މާލޭގައި މިހާރު ބާއްވަމުންދާ އެއްވުންތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެ، ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާއަދާކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތްކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކުން، ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޗެނަލް ޕެކޭޖް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނޮން އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުން ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަތުން

November 15, 2021

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-179 (ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކުން، ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޗެނަލް ޕެކޭޖް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނޮން އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުން ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަތުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރުން  

September 20, 2021

މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން، ޗެނަލްތައް ގިންތިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން

September 12, 2021

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން، ޗެނަލްތައް ގިންތިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މުއާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ގުޅޭ

May 5, 2021

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މުއާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ގުޅޭ