ނޫސް ބަޔާން


ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރައިޓްސް އާއި ގުޅޭ

August 28, 2013

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރައިޓްސް އާއި ގުޅޭ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މީޑިއާގައި ހަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓްކުރަމުންދާތީ ޝަކުވާ ބެލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާ އުސޫލު ސާފުކޮށްދިނުން

June 9, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މީޑިއާގައި ހަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓްކުރަމުންދާތީ ޝަކުވާ ބެލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާ އުސޫލު ސާފުކޮށްދިނުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ނުކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންނުން ގޮވާލުން

March 11, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ނުކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންނުން ގޮވާލުން

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރާ ބެހޭ

October 24, 2012

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރާ ބެހޭ

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަވާތީވެ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

July 23, 2012

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަވާތީވެ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި