ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

February 17, 2014

އިޢުލާން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ބ.އޭދަފުށި
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 16 ފެބްރުވަރީ 2014
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 15 ފެބްރުވަރީ 2024

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް :

  1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަބީބު ލައިޓްހައުސް/ބ.އޭދަފުށި
  2. އަލްފާޟިލާ ފަޒީނާ މުޙައްމަދު ޑޭޒީވިލާ ބ.އޭދަފުށި

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

17 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1435

17 ފެބްރުވަރީ 2014