ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޑިޖިލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

January 26, 2014

IUL427-LCM/1/2014/2ނަންބަރު:

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ޑިޖިލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ހއ.ތުރާކުނު
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 22 ޖަނަވަރީ 2014
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 21 ޖަނަވަރީ 2024

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް :

  1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަޢީދު ވިނަރެސް/ހއ.ތުރާކުނު
  2. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ޖަވާހިރުވާދީ/ ހއ.ތުރާކުނު
  3. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ ފިނިފެންމާގެ/ ހއ.ތުރާކުނު

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

25 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1435

26 ޖަނަވަރީ 2014