ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޖޭ- ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

January 20, 2014

IUL427-LCM/427/2014/2ނަންބަރު:

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ޖޭ- ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ޅ.ކުރެންދޫ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 16 ޖެނުއަރީ 2014
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 15 ޖެނުއަރީ 2024
  1. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން :
  1. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދުލްޖަލީލު ފެންނާގެ/ޅ.ނައިފަރު
  2. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާރިފް ކިނާރާގެ/ޅ.ނައިފަރު

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

19 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1435

20 ޖެނުއަރީ 2014