ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެސް.އެސް. ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

December 1, 2022

އިއުލާން

ނަންބަރު:  (IUL)427-LCM/427/2022/07

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 2022-R-1 ގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

 

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : އެސް.އެސް. ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : މުޅިރާއްޖެ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް :30 ނޮވެމްބަރު 2022
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް :29 ނޮވެމްބަރު 2031
  6. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގު ބޯޑު މެމްބަރުން :
  • އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ މަނިކެ މއ. ގޮމަށިގެ/ކ.މާލެ
  • އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަރައު ޝިޔާމް ގ.ސަންސެޓް/ކ،މާލެ
  • އަލްފާޟިލް ޝަބީއު ޝިޔާމް ގ.ސަންސެޓް ޓަވަރ/ ކ،މާލެ