04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 23, 2019

ނަންބަރު:427-OPR/1/2019/4

އިޢުލާނު

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(IUL)427-OPR/1/2019/3  (15 ޖަނަވަރީ 2019) އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދީފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 04 އެޔަރކޮންޑިޝަން  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތާރީޚް :   24  ޖަނަވަރީ 2019 (ބުރާސްފަތި(

ގަޑި: 13:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ތާރީޚް:29  ޖަނަވަރީ 2019 (އަންގާރަ(

ގަޑި:13:30

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3433333 /3334327 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ info@broadcom.org.mv އަށެވެ.

 

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިތާލައްވާ!

15  ޖުމާދަލްޢޫލާ    1440

21   ޖަނަވަރީ      2019