އިއުލާން


ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން

May 7, 2018

 ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

May 3, 2018

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ގަސްފިނޮޅު އައިލެންޑް ރިސޯޓް (ގަސްފިނޮޅު)” އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

April 12, 2018

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ގަސްފިނޮޅު އައިލެންޑް ރިސޯޓް (ގަސްފިނޮޅު)” އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ލ.ފޮނަދޫ” އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މެދުއަވަށު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

April 8, 2018

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ލ.ފޮނަދޫ” އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މެދުއަވަށު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ށ.ފޭދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނެޓްސްކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

April 1, 2018

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ށ.ފޭދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނެޓްސްކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)