އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ލީގަލް އޮފިސަރ

January 28, 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ލީގަލް އޮފިސަރ

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ހއ. ވަށަފަރުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް)

November 7, 2019

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ހއ. ވަށަފަރުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް)

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ ޙަފްލާ ސްޕޮންސަރ ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

September 16, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ ޙަފްލާ ސްޕޮންސަރ ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ސަން އެފް އެމް” ގެ ނަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

September 12, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ސަން އެފް އެމް” ގެ ނަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ސަން ޓީވީ” ގެ ނަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

September 12, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (“ސަން ޓީވީ” ގެ ނަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)