އިއުލާން


04 އެޔަރ ކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 15, 2019

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 15, 2019

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރު  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

January 15, 2019

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން – ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފާއިސާ އާއި ބެހޭ

December 27, 2018

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފާއިސާ އާއި ބެހޭ

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

December 6, 2018

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)