އިއުލާން


ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 24, 2019

ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 23, 2019

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

04 އެޔަރ ކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 15, 2019

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 15, 2019

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރު  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

January 15, 2019

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ