އިއުލާން


“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްްޓް އެވޯޑް 2022” އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

May 3, 2022

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްްޓް އެވޯޑް 2022” އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

April 11, 2022

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މި އެވޯޑުގެ އެންމެހައިކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައި ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް (އިވެންޓް އޯގަނައިޒަރ) ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާނު – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް”ގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

April 11, 2022

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މި އެވޯޑުގެ އެންމެހައިކަންކަމުގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

March 7, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނަންބަރު: (IUL) 427-OPR/1/2022-4 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. މަޤާމް: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަދަދު: 1 (އެކެއް) މުސާރަ: -/20,500ރ ލިވިންގ އެލަވަންސް: -/15,000ރ ފޯން އެލަވަންސް: -/700ރ އިތުރު އިނާޔަތްތައް: މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް ދެވޭނެއެވެ. މަޤާމުގެ ޝަރުޠު މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން. (މީޑިޔާ/ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.) ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 05 (ފަހެއް) […]

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާއި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަޅުމުގެ ނިޒާމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކްލިޕް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

September 30, 2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާއި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަޅުމުގެ ނިޒާމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކްލިޕް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން