އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

June 4, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

May 16, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ބިއުރޯ އޮފިސަރ

May 16, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ބިއުރޯ އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ބިއުރޯ އޮފިސަރ

April 30, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ބިއުރޯ އޮފިސަރ

ރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިސް އެކްސްޓްރާ)

March 13, 2023

ރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިސް އެކްސްޓްރާ)