އިއުލާން


ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ބަދަލުވުން

May 28, 2017

ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ބަދަލުވުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް

May 22, 2017

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެޗް.ޑީ. ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 25, 2017

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެޗް.ޑީ. ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން

April 23, 2017

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން

މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން

April 23, 2017

މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން