އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސެޕްޝަނިސްޓް

January 22, 2018

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސެޕްޝަނިސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ

January 22, 2018

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

January 8, 2018

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

January 7, 2018

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

January 3, 2018

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ)