އިއުލާން


ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

October 4, 2020

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން – “މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަރކްޝޮޕް” ގައި ބައިވެރިވުމަށް މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

September 21, 2020

އިޢުލާން – “މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަރކްޝޮޕް” ގައި ބައިވެރިވުމަށް މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

September 21, 2020

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

އިޢުލާނު – (ނަންބަރު:IUL)427-OPR/1/2020/11 އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން)

August 30, 2020

އިޢުލާނު – ނަންބަރު:IUL)427-OPR/1/2020/11 އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާން (ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން)

August 23, 2020

އިޢުލާން (ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން)