އިއުލާން


ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް, އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް)

August 28, 2019

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް, އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް)

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި ސިނަމަން)

August 28, 2019

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި ސިނަމަން)

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

August 28, 2019

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

August 8, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ލީގަލް އޮފިސަރ

July 25, 2019

    ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ނަންބަރު: 12(IUL)427-OPR/1/2019/) މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.   މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(IUL)427-OPR/1/2019/10 ،3 ޖުލައި 2019  އިޢުލާނަށް އިޖާބަދިން ފަރާތްތަކުން އިންޓަވިއުއިން ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މާރކްްސް ލިބިފައިނުވާތީ ، އިއުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.   މަޤާމް: ލީގަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް: 1 ޑިޕާޓްމަންޓް: ލީގަލް އެފެއާޒް ،މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަން :ލީގަލް އެންޑް ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަން އަދަދު:1 މުސާރަ: […]