ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ބ.ތުޅާދޫ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިޓްވިނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

August 1, 2018

އިޢުލާން

 ނަންބަރު: (IUL)427-LCM/427/2018/6

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން

16 އޮގަސްޓް 2012 ން 15 އޮގަސްޓް 2022 އަށް ބ.ތުޅާދޫ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިޓްވިނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 31 ޖުލައި 2018 އިން ފެށިގެން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢްލާން ކުރަމެވެ.

ލައިސަންސް ނަންބަރ: 427-LCM/(RB)2012/12 (ބ.ތުޅާދޫ)

01 އޮގަސްޓް  2018