ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

January 7, 2018

އިޢުލާން

ނަންބަރު: (IUL)427-LCM/427/2018/2

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 2012/R-20 ނަންބަރު ގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 04 ޖަނަވަރީ 2018
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 03 ޖަނަވަރީ 2028
  6. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން :
  7. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މިރްޒާޤް ރެޑްކްރޮސް/ސ. މަރަދޫފޭދޫ
  8. އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ނިޝީ ރެޑްކްރޮސް/ސ. މަރަދޫފޭދޫ

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

20 ޖުމާދަލްއާޚިރް 1439

07 ޖަނަވަރީ  2018