ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

January 3, 2018

އިޢުލާން

 ނަންބަރ:(IUL)427-LCM/427/2018/1

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން

ދ. މީދޫ އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް، 29 ޑިސެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ، މި ކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ލައިސަންސް ނަންބަރ: 27427-LCM/(RB)2013/ (ދ. މީދޫ)

16 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1439

03 ޖަނަވަރީ  2018