ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ)

January 8, 2018

އިޢުލާން

ނަންބަރު:(IUL)427-LCM/427/2018/3

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން

ލ. މާމެންދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް، 08 ޖަނަވަރީ 2017 އިން ފެށިގެން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ، މި ކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ލައިސަންސް ނަންބަރ: 34   427-LCM/(RB)2013/34 / (ލ. މާމެންދޫ)

21 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1439

08 ޖަނަވަރީ  2018