ސަރކިއުލަރ


ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

February 1, 2021

މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޢާންމުންގެ މެދުގައި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ސާބިތު ނުހިފޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުން އެއްކިބާވުމަށާއި، މިކަމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން

January 25, 2021

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 27 އަދި 28 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްޤަކަށް ވީހިނދު، އަދި ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސްއެވެ.

ސަރކިއުލަރ – ޖިންސީ ގޯނާގެ ހާދިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

June 29, 2020

ޖިންސީ ގޯނާގެ ހާދިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

ސަރކިއުލަރ – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތު ދެނެގަތުން

April 14, 2020

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތު ދެނެގަތުން

ސަރކިއުލަރ – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

March 17, 2020

ސަރކިއުލަރ – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް