ސަރކިއުލަރ


ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ފަރާތެއް ހޮވުން

June 2, 2013

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ފަރާތެއް ހޮވުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން

May 9, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން

އިސްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިސްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވެ އެމިންގަޑާއެެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން

March 10, 2013

އިސްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިސްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވެ އެމިންގަޑާއެެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުން

March 10, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުން

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ދެންނެވުން

September 11, 2012

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ދެންނެވުން