ސަރކިއުލަރ


2013ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދޫކުރާ “ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތާއި” ގުޅޭ

August 7, 2013

2013ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދޫކުރާ “ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތާއި” ގުޅޭ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ގުދްރަތީ ކާރިސާތަކުގެ އެލަރޓް ނުވަތަ ވޯނިންގ ފޮނުވާނެ ނަންބަރެއް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނަށް އެންގުން

June 26, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ގުދްރަތީ ކާރިސާތަކުގެ އެލަރޓް ނުވަތަ ވޯނިންގ ފޮނުވާނެ ނަންބަރެއް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނަށް އެންގުން

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ފަރާތެއް ހޮވުން

June 2, 2013

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ފަރާތެއް ހޮވުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން

May 9, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން

އިސްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިސްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވެ އެމިންގަޑާއެެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން

March 10, 2013

އިސްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިސްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވެ އެމިންގަޑާއެެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން