ސަރކިއުލަރ


އެޑްވައިޒަރީ – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

March 16, 2020

އެޑްވައިޒަރީ – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ސަރކިއުލަރ – ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން

March 9, 2020

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން

ސަރކިއުލަރ – ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ވަގުތު ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުމާ ބެހޭ

March 3, 2020

ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ވަގުތު ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުމާ ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ – ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން

January 31, 2020

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކާއެކު ނޮން-އެކްސްކްލޫސިވް އެބަސްވުން ހެދުމާގުޅޭ

July 23, 2019

ސާރްކިއުލާރް ނަންބަރ :  427-LCM/CIR/2019/8 Circular-exclusivity in channel rights-dhivehi Circular-exclusivity in channel rights