ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-30/2021)

December 28, 2022

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލައިސަންސް ނެތި އަދި ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ (ކޭބަލް ޓީވީ) ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ ފަރާތުން ރ. ވާދޫގައި ދޭކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައިވާތީ 23 ޖޫން 2021 ގައި ބަލަން ފެށުނު މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-32/2021)

December 28, 2022

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލައިސަންސްނެތި އަދި ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ (ކޭބަލް ޓީވީ) ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ ފަރާތުން ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ދޭކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައިވާތީ 23 ޖޫން 2021 ގައި ބަލަން ފެށުނު މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-09/2021)

December 28, 2022

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކްލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް/ ކ. ގަސްފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާތީ ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-23/2021)

December 28, 2022

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދަ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް / ޅ.އޫކޮޅުފިނޮޅުގައި ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-02/2019)

December 25, 2022

މިއީ، ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި “BBC World News” ދައްކަމުން ދާކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައިވާތީ ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.