ސްޕީޗް


ނިމިގެން ދިޔަ 17 ވަނަ ސާރކް ސަމިޓުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު “ސާރކް މީޑިއާ ދުވަހެއް” ފާހަގަ ކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ސާރކްގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުން

November 21, 2011

ނިމިގެން ދިޔަ 17 ވަނަ ސާރކް ސަމިޓުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު “ސާރކް މީޑިއާ ދުވަހެއް” ފާހަގަ ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ނުހަނު އުފާލިބިގެން ދިޔަކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފުރުޞަތުގައި ސާރކް މެންބަރ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެހާ އިސްވެރިންނަށް ނުހަނު އަދަބުވެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އައި. އެސް .ޑީ.ބީ- ޓީ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސާރވިސަސް ރަސްމިޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ތަގުރީރް

October 18, 2011

ކެބިނެޓް މެމްބަރުން، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރސް، އިންޓަރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ނާއިބު ރައިސް، ބޯރޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް، އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގެ ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން އަދިވަޑައިގެންތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތަރި މެހްމާނުން.