ސްޕީޗް


2017 ވަނަ މިލާދީ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މެސެޖް

January 1, 2017

މިއަދު މި ފެށޭ 2017 ވަނަ މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އެންމެހައި ބެލުންތެރިންނަށާއި އެހުންތެރިންނަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އަރިސްކުރަމެވެ.

މީލާދީ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މެސެޖް

January 1, 2016

މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އެންމެހައި ބެލުންތެރިންނަށާއި އެހުންތެރިންނަށް ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އަރިސްކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ޚިޠާބު

October 4, 2015

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަނަރުންނާއި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ތަޙުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދު އަރިސްކުރަން.

ނިމިގެން ދިޔަ 17 ވަނަ ސާރކް ސަމިޓުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު “ސާރކް މީޑިއާ ދުވަހެއް” ފާހަގަ ކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ސާރކްގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުން

November 21, 2011

ނިމިގެން ދިޔަ 17 ވަނަ ސާރކް ސަމިޓުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު “ސާރކް މީޑިއާ ދުވަހެއް” ފާހަގަ ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ނުހަނު އުފާލިބިގެން ދިޔަކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފުރުޞަތުގައި ސާރކް މެންބަރ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެހާ އިސްވެރިންނަށް ނުހަނު އަދަބުވެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އައި. އެސް .ޑީ.ބީ- ޓީ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސާރވިސަސް ރަސްމިޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ތަގުރީރް

October 18, 2011

ކެބިނެޓް މެމްބަރުން، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރސް، އިންޓަރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ނާއިބު ރައިސް، ބޯރޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް، އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގެ ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން އަދިވަޑައިގެންތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތަރި މެހްމާނުން.