ސްޕީޗް


އައި. އެސް .ޑީ.ބީ- ޓީ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސާރވިސަސް ރަސްމިޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ތަގުރީރް

October 18, 2011

ކެބިނެޓް މެމްބަރުން، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރސް، އިންޓަރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ނާއިބު ރައިސް، ބޯރޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް، އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގެ ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން އަދިވަޑައިގެންތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތަރި މެހްމާނުން.