އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ލީގަލް އޮފިސަރ

June 30, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ލީގަލް އޮފިސަރ

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

June 29, 2021

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް “ބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމާއި ބެހޭ

April 27, 2021

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް “ބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމާއި ބެހޭ

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ސަމީކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް)

April 20, 2021

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ސަމީކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް)

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

April 5, 2021

 ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން