އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސެޕްޝަނިސްޓް

September 29, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސެޕްޝަނިސްޓް

އިޢުލާނު” – މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2022″ މި އިވެންޓަށް  ޓްރޮފީސް އަދި ޝީލްޑްސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

August 21, 2022

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2022” މި އިވެންޓަށް  ޓްރޮފީސް އަދި ޝީލްޑްސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާނު – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ނައިޓް ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

August 21, 2022

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ނައިޓް ކޭޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާނު – މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

June 19, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”

June 12, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”