ޚަބަރު


ފަސްނުކުތާގެ ވައުދުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ އިވެންޓް ކެންސަލްކޮށްފި

May 3, 2013

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަދު ހަވީރު 16:30 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަސް ނުކުތާގެ ވައުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތް މޫސުން ތަން ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

May 3, 2013

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި

May 1, 2013

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދެއްގައި ސޮއިކުރަން ހަމަޖައްސައިފި

April 24, 2013

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައި، ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން އެ ވައުދުގައި ސޮއިކުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

October 4, 1620

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2010 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-154 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަދި “ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސާއާ ގުޅޭ އުޞޫލު” ގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 04 އޮކްޓޫބަރު 2020 ފެށިގެން 5 (ފަހެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.